Inwestycje w przygotowaniu

Zadanie zostało podzielone na dwa zakresy.

Zakres I obejmie przebudowę ul. Literackiej od Ronda Czapskiego do ul. Poetyckiej. W tym zakresie zostanie również wybudowany chodnik wraz ze ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i oświetleniem po zachodniej stronie ul. Literackiej na odcinku od ul. Biskupińskiej do ul. Waśniowskiej.

Zakres II obejmie budowę nowej drogi w części ul. Waśniowskiej oraz w części ul. Lirycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz z zagospodarowaniem zieleni. Do zakresu II wlicza się również budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Krajeneckiej wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz dostosowanie istniejącego zbiornika retencyjnego do odbioru wód opadowych z projektowanych i przyległych ulic (planowanych do podłączenia kd).

W wyniku planowanej inwestycji w budynku szkoły ma zostać zwiększona powierzchnia lekcyjna. Powstanie dodatkowych 10 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia dodatkowe takie jak zaplecza i gabinety. Zbudowane zostaną także nowe węzły sanitarne. Ponadto nadbudowa przewiduje utworzenie pokojów nauczycielskich oraz dużej sali egzaminacyjnych z funkcją auli. Inwestycja obejmuje swoim zakresem również budowę internatu szkolnego.

Opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której powstaną dwa wiadukty drogowe nad linią kolejową nr 354, zlokalizowane w ciągu ulicy Lutyckiej (DK 92) i Golęcińskiej (nowy przebieg), przebudowane zostaną ulice: Podolańska, Golęcińska (w rejonie szkoły), ul. Wojska Polskiego (w rejonie ul. Warmińskiej) oraz fragment ul. Homera.

W zakresie opracowania dokumentacji koncepcyjnej znajduje się:

  • przedłużenie Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej),
  • łącznik między ul. Golęcińską i Lutycką,
  • przebudowa ul. Lutyckiej (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej),
  • przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Koszalińskiej, nad ul. Lutycką.

Strony