Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu

Zadanie przejęte ze spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
Nazwa zadania: 

Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu – nr zadania GKM/ZTM/410

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. W 2014 roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonała, zgodnie z otrzymanym od Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Wskazaniem do Realizacji, następujące dodatkowe zadania :

 • dostawa i montaż bariery przeciwpowodziowej (wykonawstwo i nadzór),
 • przystosowanie pomieszczeń pod schodami ruchomymi na cele magazynowe (wykonawstwo i nadzór),
 • optymalizacja systemu monitoringu wizyjnego (projekt, wykonawstwo i nadzór),
 • wyposażenie pomieszczenia nr 3 w instalację odwadniającą (wykonawstwo i nadzór),
 • dostawa i montaż klapy zwrotnej na instalacji odwadniającej zagłębienia pod schodami ruchomymi (projekt, wykonawstwo i nadzór),
 • dostawa i montaż dodatkowej tablicy SIP na poziomie „-1” (wykonawstwo i nadzór),
 • dostawa i montaż obudowy dla szafy sterowniczej przepompowni PS1 – po poprawie mocowania szafy przez Wykonawcę a następnie po kilkumiesięcznej obserwacji oraz mając na uwadze pismo od Inżyniera Kontraktu odstąpiono od wykonywania tego zadania jako bezzasadnego,
 • integracja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej z jednostką centralną.

Ponadto, na polecenie ZTM, spółka zleciła wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

 • “Dostawa i montaż wiaty przystankowej – 1 szt. wraz z koszem na śmieci i ławką” wg opisu dostarczonego przez ZTM”
 • „Dostawa i montaż dodatkowych siedziska w toalecie dla Rodzica z Dzieckiem”;
 • „Dostawa i montaż siedziska drewnianego pełnego w hali peronowej na ścianie kolankowej peronu kier. Głogowska dł. Około 75 m” – szczegóły do ustalenia;
 • „Zabezpieczenie naroży ściany kolankowej profilami stalowymi”;
 • „Likwidację cokołu zejścia do łącznika pomiędzy peronami w części pozbawionej bariery ochronnej ew. zakup i montaż dodatkowego segmentu bariery”
 • „Dostawa i montaż dodatkowych koszy na śmieci – 4 szt. (w rodzaju jak istniejące)”
 • „Zabezpieczenie układu kanalizacji deszczowej w rejonie pętli na ul. Zachodniej przed przepełnianiem z uwzględnieniem zgody AQUANET na większy zrzut wód opadowych do ul. Głogowskiej z 5 dm3/s do 15 dm3/s bez przebudowy rurociągu tłocznego;
 • „Przebudowa rurociągu tłocznego w związku z większym zrzutem wód opadowych do kanalizacji w ul. Głogowskiej;

oraz zleciła uzupełnienie zestawienia środków trwałych.

Terminy: 

Termin rozpoczęcia – 31 marca 2014 r.
Termin zakończenia – 24 grudnia 2014 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wszystkie zadania zrealizowano.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego

Autor: Paweł Kołodziej
Data utworzenia: 10.02.2015
Aktualizacja: Aleksander Potrzebski
Data aktualizacji: 27.10.2021 - 12:00