Park Rataje

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

Budowa parku Rataje, a w tym m.in.:

 • wdrożenie gospodarki drzewostanem, polegającej na usunięciu drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu, w powiązaniu z cięciami pielęgnacyjnymi i sanitarnymi istniejącego starodrzewu;
 • nowe nasadzenia z drzew i krzewów ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych i cebulowych, założenie trawników, łąk kwietnych i nawierzchni z roślin okrywowych;
 •  budowa nawierzchni placów, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, alejek parkowych;
 •  montaż elementów małej architektury (ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery);
 •  montaż elementów ochronnych drzew i elementów ozdobnych;
 •  budowa pergol;
 •  budowa placu zabaw, streetworkout, parkour i terenowego toru rowerowego,
 •  budowa placu z fontanną;
 •  budowa skansenu kolei średzkiej;
 •  założenie „Ogrodu Zmysłów”;
 •  montaż siłowni dla seniorów.

Teren inwestycji został podzielony na obszary - strefy tematyczne:

obszar „A” – wzdłuż ul. Kruczej:

 • zagospodarowanie zielenią niską (trawniki, rabaty kwiatowe i łąki kwietne), średniowysoką (krzewy ozdobne) i wysoką (szpalery drzew wzdłuż ciągów pieszych),
 • nasadzenia zieleni o charakterze izolacyjnym wzdłuż ul. Zamenhofa – bariera akustyczna i wizualna. W głębi, na terenie zielonym, projektuje się ścieżki piesze i drogę rowerową oraz miejsca z ławeczkami w różnych zakolach oraz pod pergolami.  W miejscu centralnym całego obszaru parku, w pobliżu kościoła NMP, powstanie plac z fontanną.

obszar „B” – w środku os. Jagiellońskiego:

 • nasadzenia zieleni izolacyjnej od ul. Zamenhofa, w głębi powstanie dwóch stref wypoczynku – zakątków ciszy z miejscami do siedzenia wśród rabat kwiatowych i pod pergolami,
 • powstanie głównych ciągów pieszych i rowerowych, połączonych w całościowy układ komunikacji pieszej i rowerowej.

obszar „C” – strefa od ul. Kruczej do ul. Wyzwolenia:

 • budowa ścieżek pieszych i drogi rowerowej, miejsc wypoczynku, stref aktywności rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną położoną wśród drzew, placu typu street workout oraz toru parkour, zlokalizowanych w pobliżu istniejącej szkoły.

obszar „D” – aleja drzew pamięci:

 • rozbudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego o dwie równoległe ścieżki piesze i rowerowe o szerokościach po 3,0 m każda, oddzielone pasem zieleni o szerokości 1,0 m.
 • wzdłuż ścieżki pieszej budowa dwóch zespołów rekreacyjnych placyków z ławeczkami, stolikami do szachów i gry w chińczyka oraz koszami na śmieci, istniejący szpaler drzew po obu stronach ścieżki będzie stanowił „aleję drzew pamięci”.

obszar „E” – ścieżka kolei średzkiej + obszar „G” – skansen Średzkiej Kolei Powiatowej:

 • budowa skansenu upamiętniającego przebieg dawnych torów Średzkiej Kolei Powiatowej, elementów małej architektury o charakterze nawiązującej do architektury związanej z koleją i peronami, ekspozycja szyn zatopionych w posadzki oraz odrestaurowanych eksponatów kolei normalnotorowej w postaci parowozu z tendrem, wagonu pasażerskiego oraz lokomotywy wąskotorowej, powstanie stacji z miejscami do siedzenia wraz z tablicami informacyjnymi, dotyczącymi historii kolei średzkiej, szlabanami kolejowymi, zaporami, znakami kolejowymi, tablicami z nazwami stacji.

obszar „F” – rozbudowa istniejącego ciągu komunikacji pieszej:

 • rozbudowa o zaprojektowaną wzdłuż drogę rowerową.

obszar „H” – „Ogród zmysłów”:

 • budowa strefy wypoczynkowej z ogrodami zapachowymi z ławkami, hamakami i leżakami miejskimi, stolikami do gry w szachy,
 • budowa strefy rekreacyjnej – interaktywnego placu zabaw, polany piknikowej, dydaktycznej ścieżki sensorycznej.

obszar „J” – terenowy park rowerowy:

 • budowa wśród istniejącego drzewostanu trasy terenowej z torem przeszkód dla rowerów krosowych.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rataje oraz wzrost atrakcyjności miasta Poznania jako miasta zielonego. Nowy obiekt będzie służył realizacji możliwości aktywnego i biernego wypoczynku, zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym i - poprzez eliminację barier architektonicznych i komunikacyjnych - będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany w dzielnicy Nowe Miasto, jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Poznania, silnie przekształconym, zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oddziaływanie nowego parku przyczyni się do osiągnięcia m.in.: ograniczenia hałasu, poprawy jakości powietrza, zmniejszenia spływu powierzchniowego wody na terenie objętym projektem, tworzenia korzystnego mikroklimatu (filtrowanie powietrza, kontynuacja idei zielone płuca miasta).

11 października 2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca,  a Miastem Poznań została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Park Rataje w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 370 212,37 zł, w tym

- kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 200 177,93 zł, zaś planowana wysokość dofinansowania to 12 920 151,24 zł.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Terminy: 
 • IV kwartał 2018 r. – planowany odbiór końcowy II etapu umowy na roboty podobne,
 • IV kwartał 2018 r. – odbiór końcowy przedmiotu Umowy podstawowej
 • IV kwartał 2018 r. – zakończenie i rozliczenie zadania
   
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono realizację zadania
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Tagi: 
Autor: .
Data utworzenia: 31.10.2016
Osoba publikująca: .
Data publikacji: 31.10.2016 - 12:36
Aktualizacja: Zuzanna Szymczak
Data aktualizacji: 27.10.2022 - 12:05