Archiwum - 2023

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, a następnie na ich podstawie remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także m.in. remont parkanów od strony ul. Różanej i Niedziałkowskiego, schodów zewnętrznych oraz nawierzchni pod arkadami i nawierzchni dziedzińca. 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, a następnie przebudowa ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Morasko do ul. Szklarniowej. Poznańskie Inwestycje Miejskie będą pełniły również rolę inwestora zastępczego dla budowy kanalizacji sanitarnej Aquanetu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ