„Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu nawierzchni jezdni w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Czernichow

„Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu nawierzchni jezdni w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Czernichowskiej w Poznaniu”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”, postępowanie nr: PIM/11/16/ZP43/LXXV.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działając jako Inwestor Zastępczy Miasta Poznania w ramach realizacji zamówienia pn. „Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu nawierzchni jezdni w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Czernichowskiej w Poznaniu”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o unieważnieniu procedury, ze względu na fakt, że nie została złożona żadna oferta (ustawa Prawo zamówień publicznych: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu).

Autor: Artur Pieczykolan
Data publikacji: 22-12-2016
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 23-03-2017