Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odcinku od ul. Silniki do pętli autobusowej „Sypniewo”

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 61 884 20 10, fax 61 866 60 04
email: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl
rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny

ogłasza:

przetarg nieograniczony pn. *Rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odcinku od ul. Silniki do pętli autobusowej „Sypniewo”*

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia: 

Tak jak w nagłówku.

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: 

Tak jak w nagłówku.

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ul. Sypniewo w Poznaniu na odcinku od ul. Silniki do pętli autobusowej „Sypniewo”.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):

 • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
 • 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 • 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
 • 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 • 45232130-2 Roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego,
 • 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
 • 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
 • 45314310-7 Układanie kabli,
 • 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z SIWZ nr ref. PIM/04/16/ZP11/XXXVIII (wraz z załacznikami).

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień uzupełniających stanowić będą roboty budowlane lub usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (powtórzenie tego samego rodzaju zamówień). Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówień co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. Dotyczy to w szczególności usuwania kolizji, które nie zostały ujęte w udostępnionej Wykonawcom dokumentacji.

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw: 

Poznań

Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV):

 • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
 • 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
 • 45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
 • 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
 • 45232130-2 Roboty w zakresie odwodnienia korpusu drogowego,
 • 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg,
 • 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic,
 • 45314310-7 Układanie kabli,
 • 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 
Nie
Wielkośc lub zakres zamówienia: 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w SIWZ wraz z załącznikami.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

Zamawiający określa następujące terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia:

 • przekazanie placu budowy – w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy,
 • Etap I - wykonanie robót przygotowawczych w zakresie wycinki drzew oraz robót elektrycznych w zakresie przebudowy oświetlenia – do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
 • Etap II - wykonanie przynajmniej 50% robót budowlanych w zakresie budowy chodnika oraz zjazdów (50% sumy ilości podanych w pozycjach 36 oraz 39 przedmiaru branży drogowej) – do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
 • Etap III - wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanału deszczowego wraz ze studniami (pozycje przedmiaru kanalizacji deszczowej: 9.d.1 - 15.d.1) – do 130 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
 • Etap IV - zakończenie robót budowlanych – do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
 • zakończenie realizacji przedmiotu Umowy – do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Wymagane wadium: 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 60 000 zł

Warunki uczestnictwa: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 pln netto, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego (w ramach tego samego obiektu).W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót (jeżeli dotyczy) należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia).

II. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000,00 pln (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej.

III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia łącznie wykazują spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IV. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na zdolnościach finansowych/ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

                                                                                                                  

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b) SWIZ),  wykonane w ramach tego samego obiektu roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 pln netto – każda z robót, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o nawierzchni jezdni
z  mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego (wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną).

Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ..

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500 000,00 pln (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji potwierdzającej posiadanie zdolności kredytowej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia);
e) pisemne zobowiązanie podmiotów na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) i d) niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzory zobowiązań do udostępnienia zasobów zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Uwagi dotycząca dokumentów wymienionych w ppkt c)-d): zgodnie z treścią art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 1.2. lit. d), polega na zdolnościach finansowych/ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedłożenia informacji/dokumentu, o której/którym mowa w ppkt c) / d), dotyczącej/dotyczącego tych podmiotów.

 

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – c) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2. lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2.3.1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

 

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:

a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
d) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 9.2. SIWZ na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz ofertowy-oświadczenia.

Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria:

- najniższa cena (C) - 90 %, następująco:

 • w oparciu o stosunek kryterium z najkorzystniejszej oferty do oferty ocenianej i iloczyn wagi procentowej kryterium i maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów tj. 100.

- okres rękojmi (OR) – 10 %, następująco:

 • 48 miesięcy rękojmi – 0 pkt
 • 60 miesięcy rękojmi – 5 pkt
 • 72 miesiące i więcej rękojmi – 10 pkt

2. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriach w skali 0-100 punktów.
3. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: 
PIM/04/16/ZP11/XXXVIII
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: 

Dostępna do: 28/04/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 
28/04/2016 - 09:45
Termin związania ofertą: 
30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 

28/04/2016, godz. 10:00, siedziba Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: 

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE: 
13/04/2016
Data publikacji: 13-04-2016
Aktualizacja: Dawid Kozłowski
Data aktualizacji: 24-05-2016