Renowacja elewacji budynku dydaktycznego Poznańskiej Szkoły Chóralnej wraz z robotami naprawczymi dachu realizowana w ramach zadania „Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych

budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary20”

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
kontakt: telefon 61 884 20 10, fax 61 866 60 04
email: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl
www.pim.poznan.pl
rodzaj zamawiającego - szczebel regionalny/lokalny

ogłasza:

postępowanie numer PIM/04/16/ZP12/XXXVI pn. Renowacja elewacji budynku dydaktycznego Poznańskiej Szkoły Chóralnej wraz z robotami naprawczymi dachu realizowana w ramach zadania „Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary20”

Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania  
na podstawie Zarządzenia nr 135/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania
z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Poznaniu oraz Zarządzenia nr 508/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2015r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 12.02.2015r. nr zadania OW/P/002 przekazanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania – dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik
na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego -  Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i znwu wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.).

Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia: 

Tak jak w nagłówku.

Adres, pod którym zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złozyć w/u: 

Tak jak w nagłówku.

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: Renowacja elewacji budynku dydaktycznego Poznańskiej Szkoły Chóralnej wraz z robotami naprawczymi dachu realizowana w ramach zadania „Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary20”.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie jezdni i chodników opisanych wg „Wspólnego słownika zamówień” (CPV): 45214210-5, 45214230-1

Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP: 

Tak. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy – do 30% wartości zamówienia podstawowego.

Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw: 

Poznań

Kwalifikacja według wspólnego słownika zamówień: 

główny przedmiot: 45214210-5

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 
Nie
Wielkośc lub zakres zamówienia: 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w SIWZ wraz z załącznikami.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 180 dni od dnia podpisania umowy.

Przy czym Zamawiający ustala następujące etapy pośrednie dla realizacji przedmiotu Umowy:

Etap pierwszy: ustawienie rusztowania od strony boiska szkolnego oraz na szczytach budynku – 30 dni od dnia podpisania umowy
Etap drugi : wykonanie 50% zakresu prac ujętych w przedmiarze w części elewacja - 90 dni od dnia podpisania umowy 
Etap trzeci: wymiana stolarki okiennej - 120 dni od dnia podpisania umowy

Oraz:

- wykonanie renowacji elewacji od strony  ul. Kazimierza Wielkiego  będzie trwać XX dni od daty uzyskania pozwolenia na zajęcie częściowe chodnika (XX - zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy).

- zakończenie robót budowlanych będzie miało miejsce: 150 dni od dnia podpisania umowy

- zakończenie przedmiotu Umowy będzie miało miejsce: 180 dni od dnia podpisania umowy. Za zakończenie przedmiotu Umowy strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności:

wykonanie robót budowlanych, usług i innych czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych
przywrócenie do stanu pierwotnego placu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Wymagane wadium: 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 60.000,- pln

Warunki uczestnictwa: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich.

1.2. którzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, co najmniej:

2 roboty ogólnobudowlane, każda na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w którym występowały prace związane z konserwacją zabytkowego lica ceglanego, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 2.000.000,00 pln brutto,
1 robotę polegającą na renowacji elewacji ceglanej o powierzchni minimum 2000 m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które pełnić będą następujące funkcje:

kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.) oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2011r. (Dz.U. Nr 165 poz. 987);
kierownika robót elektrycznych – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409, ze zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2011r. (Dz.U. Nr 165 poz. 987);

Uwaga I: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.

Uwaga II: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

Uwaga III: Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych: 1) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 2) w specjalności w zakresie konserwacji zabytków — oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada: 1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub 2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie — oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Uwaga IV: Osoby, które uzyskały zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17—19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnienie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia łącznie wykazują spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do specyfikacji.
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 1.2. lit. b) ), wykonane co najmniej: a) 2 roboty ogólnobudowlane, każda na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w którym występowały prace związane z konserwacją zabytkowego lica ceglanego, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 2.000.000,00 pln brutto, b) 1 robota polegająca na renowacji elewacji ceglanej o powierzchni minimum 2000 m2 na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Wzór wykazu robót zawiera Załącznik do specyfikacji.
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zawarto w pkt 1.2. lit. c) ). Wzór wykazu osób zawiera załącznik do specyfikacji.
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia zawiera załącznik do specyfikacji.
pisemne zobowiązanie podmiotów na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 1.2. lit. b) i c). Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzory zobowiązań do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik do specyfikacji.

Uwaga dotycząca dokumentu (dowodu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych) wymienionego w ppkt b):

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) przez dowód, o którym mowa powyżej należy rozumieć poświadczenie lub inne dokumenty, składane w przypadku, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z § 1 ust. 3 cyt. rozporządzenia w przypadku gdy roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz zamawiającego prowadzącego niniejsze postępowanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do specyfikacji.
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie określone w ppkt a) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokumenty określone w ppkt b) – g) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

o których mowa w pkt 2.2. lit. b) - d) i lit. f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

o których mowa w pkt 2.2. lit. e) i lit. g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 Ustawy;
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.3.1) lit. a) tiret pierwszy i trzeci, oraz dokumenty, o których mowa
w pkt 2.3.1) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 2.3.1) lit. a) tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt 2.3.2) stosuje się odpowiednio.

3. Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców:

dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez zamawiającego oceniane.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 2. na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.

5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik do SIWZ – formularz ofertowy-oświadczenia.

Tryb udzielenia zamówienia: 
Przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- najniższa cena - 80 %

- najdłuższy okres gwarancji i rękojmi – 10 %, oceniany następująco:

36 miesięcy, gwarancji i rękojmi – 0 pkt

48 miesięcy, gwarancji i rękojmi – 5 pkt

60 miesiące i więcej, gwarancji i rękojmi – 10 pkt

- najkrótszy zadeklarowany w ofercie termin wykonania renowacji elewacji od strony ul. Kazimierza Wielkiego od daty uzyskania pozwolenia na zajęcie częściowe chodnika do całkowitego wykonania  tej części elewacji – 10% - oceniany jako stosunek najkrótszego zadeklarowanego terminu do terminu oferowanego w badanej ofercie przemnożony przez wagę kryterium.

Numer referencyjny nadany przez zamawiającego: 
PIM/04/16/ZP12/XXXVI
Warunki uzyskania specyfikacji oraz dodatkowych wyjaśnień: 

Dostępna do: 10/05/2016

Termin składania ofert lub wniosków: 
10/05/2016 - 11:00
Termin związania ofertą: 
30 dni
Data, godzina, miejsce otwarcia ofert: 

10/05/2016 r., godz. 11:05, siedziba Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Dotyczy projektu finansowanego ze środków UE?: 

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP/przekazania do UOPWE: 
25/04/2016
Autor: Artur Pieczykolan
Data publikacji: 25-04-2016
Aktualizacja: Artur Pieczykolan
Data aktualizacji: 16-06-2016